فلسفه تکنولوژی (Philosophy of technology) به تعبیری بسیار ساده و اجمالی عبارت است از تأمل و تفکر فلسفی در باب چیستی و حقیقت تکنولوژی. به بیان دیگر فلسفه تکنولوژی خواهان اندیشیدن و پاسخگویی به این پرسش است که تکنولوژی چیست و چه سرشتی دارد. در نگاه نخست و بسیار ساده اندیشانه به نظر می رسد که تکنولوژی امری صرفاً علمی، فنی و تکنیکی است.


index.jpgindex.jpg