علوم سال پنجم ابتدایی :

حواس یکی از ابزارهای شناخت انسان از محیط پیرامون ماست، ما به کمک حواسمان می توانیم جهان و هر آنچه در آن است را حس کرده و برای خود معنا کنیم.


index.jpgindex.jpg