لگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان، برگرفته از الگوهای اروپایی و آمریکایی را ارائه داده است.در این درس به مباحث الگو های جهانی مانند اسکوپ، انتاریو و غیره پرداخته خواهدشد.2820181_686.jpg2820181_686.jpg