Available courses

علوم سال پنجم ابتدایی :

حواس یکی از ابزارهای شناخت انسان از محیط پیرامون ماست، ما به کمک حواسمان می توانیم جهان و هر آنچه در آن است را حس کرده و برای خود معنا کنیم.


کلاس درس به عنوان یک نظام آموزشی کوچک، محور و کانون اصلی پیاده سازی و هدایت کلیه فعالیت های تدریس و یادگیری است. از میان مؤلفه های فرایند تدریس و یادگیری، ارزشیابی از جایگاه ممتازی برخوردار است. کتاب حاضر، چگونگی ارزشیابی فرایند تدریس و یادگیری را با محوریت کلاس درس در اختیار معلمان، مدیران و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار می دهد.

لگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان، برگرفته از الگوهای اروپایی و آمریکایی را ارائه داده است.در این درس به مباحث الگو های جهانی مانند اسکوپ، انتاریو و غیره پرداخته خواهدشد.