Available courses

طراحی آموزشی فرایند پیش بینی روشها بر اساس اهداف در شرایط خاص است(نوروزی).به عبارت دیگر طراحی آموزشی به معنای پیش بینی فعالیتهای آموزشی برای افراد مشخص و در زمینه ای معین است.