درس‌های موجود

فلسفه تکنولوژی (Philosophy of technology) به تعبیری بسیار ساده و اجمالی عبارت است از تأمل و تفکر فلسفی در باب چیستی و حقیقت تکنولوژی. به بیان دیگر فلسفه تکنولوژی خواهان اندیشیدن و پاسخگویی به این پرسش است که تکنولوژی چیست و چه سرشتی دارد. در نگاه نخست و بسیار ساده اندیشانه به نظر می رسد که تکنولوژی امری صرفاً علمی، فنی و تکنیکی است.


index.jpgindex.jpg

علوم سال پنجم ابتدایی :

حواس یکی از ابزارهای شناخت انسان از محیط پیرامون ماست، ما به کمک حواسمان می توانیم جهان و هر آنچه در آن است را حس کرده و برای خود معنا کنیم.


کلاس درس به عنوان یک نظام آموزشی کوچک، محور و کانون اصلی پیاده سازی و هدایت کلیه فعالیت های تدریس و یادگیری است. از میان مؤلفه های فرایند تدریس و یادگیری، ارزشیابی از جایگاه ممتازی برخوردار است. کتاب حاضر، چگونگی ارزشیابی فرایند تدریس و یادگیری را با محوریت کلاس درس در اختیار معلمان، مدیران و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار می دهد.

11019.jpg11019.jpg

لگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان، برگرفته از الگوهای اروپایی و آمریکایی را ارائه داده است.در این درس به مباحث الگو های جهانی مانند اسکوپ، انتاریو و غیره پرداخته خواهدشد.2820181_686.jpg2820181_686.jpg